Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Maroc

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Maroc – Mọi công ty sở hữu kiểu dáng công nghiệp và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Maroc nên sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của Maroc. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Maroc cho các kiểu dáng công nghiệp, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Maroc chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu về hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Maroc

Thời hạn nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Maroc yêu cầu quyền ưu tiên là sáu tháng tính từ thời điểm ngày ưu tiên. Có thể khôi phục thời hạn này trong vòng ba tháng sau khi hết thời hạn với một khoản phụ phí.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Maroc:

  • yêu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp, có tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
  • ba bản sao chép đồ họa hoặc ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp và tiêu đề của bản sao chép đồ họa hoặc ảnh chụp có liên quan kèm theo một mô tả ngắn gọn;
  • bằng chứng các khoản phí theo quy định đã được thanh toán.

Một đơn đăng ký tại Maroc có thể liên quan đến 50 kiểu dáng công nghiệp, với điều kiện các kiểu dáng công nghiệp nói trên phải cùng loại.

Bản sao Giấy ủy quyền được ký đơn giản phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn này có thể được gia hạn thêm hai tháng khi thanh toán một khoản phụ phí. Không cần hợp thức hóa/công chứng tài liệu này.

Nếu quyền ưu tiên được yêu cầu, tài liệu ưu tiên phải được cung cấp cho Cơ quan Sáng chế trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Cần phải dịch tài liệu ưu tiên sang tiếng Pháp.

Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Maroc

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Maroc sẽ trải qua quá trình thẩm định hình thức; việc thẩm định nội dung sẽ không được tiến hành.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại Maroc

Thời gian gia hạn tính mới được quy định ở Maroc là 12 tháng trước khi nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đang được yêu cầu quyền ưu tiên.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Maroc sẽ có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày nộp đơn. Tài liệu này có thể được gia hạn hai lần và mỗi lần gia hạn sẽ kéo dài hiệu lực của việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong vòng 5 năm. Đơn đăng ký phải được gia hạn trong sáu tháng trước khi hết thời hạn hiệu lực. Phí gia hạn có thể được thanh toán sáu tháng trước khi hết hạn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và có thời gian gia hạn sáu tháng sau khi hết hạn khi trả thêm một khoản phụ phí.

Đại diện bởi một luật sư đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn quốc tế đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Maroc nên thực hiện tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại Maroc thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng kiểu dáng công nghiệp có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.