Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Israel

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Israel – Mọi công ty sở hữu kiểu dáng công nghiệp và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Israel nên sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của Israel. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Israel cho các kiểu dáng công nghiệp, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Israel chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Israel
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Israel

Thời hạn nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Israel

Thời hạn nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp yêu cầu quyền ưu tiên thông thường tại Israel là sáu tháng kể từ ngày ưu tiên. Không thể khôi phục thời hạn trên.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Israel

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Israel:

  • yêu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Israel, với tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
  • các bản vẽ kiểu dáng.
  • (các) nhóm của kiểu dáng công nghiệp theo bảng Phân loại Quốc tế;
  • phí nộp đơn.

Một bản sao kỹ thuật số được ký đơn giản của Giấy ủy quyền phải được cung cấp trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng. Không cần hợp thức hóa, công chứng tài liệu này.

Bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên phải được cung cấp trong vòng ba tháng kể từ khi nộp đơn; tuy nhiên, thời hạn này có thể được kéo dài bằng cách trả thêm một khoản phụ phí.

Nếu tài liệu ưu tiên không được soạn thảo với một trong các ngôn ngữ chính thức (tiếng Anh, tiếng Do Thái hoặc tiếng Ả Rập), bản dịch được chứng nhận của tài liệu này sẽ được yêu cầu.

Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Israel

Đơn kiểu dáng công nghiệp tại Israel sẽ phải trải qua các quá trình thẩm định hình thức và nội dung. Không cần yêu cầu kiểm tra nội dung.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại Israel

Việc tiết lộ kiểu dáng bởi chủ sở hữu hoặc do bên thứ ba đã lấy thông tin về kiểu dáng từ chủ sở hữu, cho dù hợp pháp hoặc bất hợp pháp, trong khoảng thời gian 12 tháng trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên sẽ không bác bỏ tính mới của kiểu dáng tại Israel.

Không có lệ phí cấp bằngchính thức cho bằng kiểu dáng công nghiệp ở Israel vì khoản tiền này đã được bao gồm trong lệ phí chính thức khi nộp đơn. Các kiểu dáng được nộp trong hoặc sau ngày 7 tháng 8 năm 2018, sẽ có giá trị trong vòng 25 năm kể từ ngày nộp đơn (18 năm đối với các kiểu dáng được nộp trước ngày 7 tháng 8 năm 2018).

Phí cho kỳ hạn 5 năm đầu tiên sẽ được bao gồm trong phí nộp đơn chính thức. Phí gia hạn tiếp theo phải được thanh toán trước khi kết thúc thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, có thể trả trước phí duy trì hiệu lực kiểu dáng cho tất cả 25 năm.

Đại diện bởi một luật sư đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn quốc tế đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Israel nên thực hiện tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại Israel thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng kiểu dáng công nghiệp có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.