Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hungary

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hungary – Mọi công ty sở hữu kiểu dáng công nghiệp và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Hungary nên sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của Hungary. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hungary cho các kiểu dáng công nghiệp, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Hungary chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp Tại Hungary
Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp Tại Hungary

Yêu cầu về hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hungary

Ngôn ngữ chính thức của cơ quan thực hiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ là tiếng Hungary.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hungary:

  • yêu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp, có tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
  • các bản vẽ kiểu dáng.
  • tài liệu ưu tiên (nếu có).

Bản gốc của tài liệu ưu tiên phải được nộp trong vòng bốn tháng sau ngày nộp đơn.

Giấy ủy quyền được ký đơn giản phải được nộp cho Văn phòng sở hữu trí tuệ Hungary.

Cần phải nộp Chứng thư chuyển nhượng xác nhận quyền đăng ký của người nộp đơn.

Quyền ưu tiên theo Công ước WIPO phải được yêu cầu trong vòng 6 tháng sau ngày ưu tiên.

Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hungary

Các đơn đăng ký kiểu dáng tại Hungary sẽ được Văn phòng sở hữu trí tuệ tự động thẩm định. Quá trình thẩm định bao gồm việc thẩm định hình thức và nội dung, Văn phòng cũng sẽ tiến hành kiểm tra tính mới của kiểu dáng và gửi kết quả cho người nộp đơn.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại Hungary

Ở Hungary, thời gian gia hạn tính mới là 12 tháng được quy định đối với những thông tin tiết lộ như sau:

  • việc tiết lộ kiểu dáng công nghiệp là do hành vi lạm dụng liên quan đến người nộp đơn hoặc người sơ hữu hợp pháp trước đó;
  • việc tiết lộ được thực hiện bởi người nộp đơn, người sở hữu kiểu dáng trước đó hoặc bên thứ ba nếu thông tin được cung cấp bởi người nộp đơn hoặc người sở hữu trước đó.

Bên cạnh đó, việc tiết lộ kiểu dáng sẽ dược bỏ qua nếu kiểu dáng được tiết lộ cho bên thứ ba với các điều kiện bảo mật.

Không có phí cấp bằng chính thức tại Hungary, tất cả chi phí sẽ được tính vào phí đăng ký kiểu dáng. Một kiểu dáng đã đăng ký tại Hungary sẽ có giá trị trong năm năm kể từ ngày nộp đơn.

Kiểu dáng đã được đăng ký thành công có thể được gia hạn bốn lần, với mỗi lần gia hạn kiểu dáng sẽ có thêm 5 năm hiệu lực nữa với thời hạn bảo hộ tối đa là 25 năm kể từ ngày nộp đơn. Yêu cầu gia hạn sẽ được nộp trong vòng 6 tháng trước khi hết thời hạn hiệu lực và khoảng thời gian này có thể được gia hạn thêm sáu tháng sau khi hết thời hạn.

Đại diện bởi một luật sư đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn quốc tế đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hungary nên thực hiện tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại Hungary thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng kiểu dáng công nghiệp có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.