Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hàn Quốc

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hàn Quốc – Mọi công ty sở hữu kiểu dáng công nghiệp và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Hàn Quốc nên sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của Hàn Quốc. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hàn Quốc cho các kiểu dáng công nghiệp, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Hàn Quốc chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu về hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hàn Quốc

Ngôn ngữ chính thức của cơ quan thực hiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ là tiếng Hàn Quốc.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hàn Quốc:

  • đơn đăng ký nêu đầy đủ tên, địa chỉ và quốc tịch của (những) người nộp đơn và chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp (bao gồm cả tên của người đại diện, nếu người nộp đơn là một pháp nhân);
  • ngày nộp đơn.
  • quốc gia, số, ngày nộp đơn ưu tiên (nếu có);
  • bản vẽ rõ ràng của kiểu dáng.

Bản sao của tài liệu ưu tiên cùng với bản dịch sang tiếng Hàn phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng tại Hàn Quốc.

Bản scan của Giấy ủy quyền gốc phải được gửi đồng thời với việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc. Có thể nộp tài liệu này ở giai đoạn sau cùng với phí nộp muộn. Không cần hợp pháp hóa chính thức tài liệu này.

Thời hạn nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hàn Quốc yêu cầu quyền ưu tiên thông thường là sáu tháng kể từ ngày ưu tiên. Việc khôi phục thời hạn này là không thể.

Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hàn Quốc

Hàn Quốc áp dụng các hệ thống thẩm định kết hợp đặc biệt: đầu tiên là Hệ thống thẩm định nội dung (SES) và một là Hệ thống thẩm định phi nội dung (NSES).

Việc một đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có được đăng ký thông qua SES hay NSES hay không được xác định bởi bản chất của các tài liệu trong đơn đăng ký kiểu dáng, theo quy định liên quan đến các quy định thực thi của Đạo luật kiểu dáng, và do đó, người nộp đơn không được chọn SES hoặc NSES để đăng ký kiểu dáng của mình. Yêu cầu thẩm định là không cần thiết đối với một đơn đăng ký kiểu dáng.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, thời gian gia hạn tính mới đối với kiểu dáng công nghiệp là 12 tháng trước ngày nộp đơn tại Hàn Quốc hoặc trước ngày ưu tiên nếu kiểu dáng được chủ sở hữu kiểu dáng hoặc đại diện của họ tiết lộ.

Thời hạn hiệu lực của kiểu dáng công nghiệp ở Hàn Quốc là hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn. Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Hàn Quốc phải được thanh toán trong vòng ba tháng kể từ khi nhận được Thông báo cấp bằng và khoản phí này bao gồm việc thanh toán cho ba năm đầu tiên. Các khoản phí duy trì khác phải được trả trước ngày ngày đăng ký hằng năm. Có một khoảng thời gian gia hạn là sáu tháng cho việc thanh toán chậm với phụ phí.

Việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hàn Quốc thường kéo dài trung bình một năm tùy thuộc vào quá trình này có diễn ra một cách suôn sẻ hay không.

Đại diện bởi một luật sư đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn quốc tế đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hàn Quốc nên thực hiện tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại Hàn Quốc thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng kiểu dáng công nghiệp có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.