Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm tạo hình năm 2022

Đăng ký bản quyền tác phẩm tạo hình là một bước quan trọng để chủ sở hữu có thể bảo vệ các tác phẩm tạo hình của các tác giả tránh khỏi bị xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ.

Cùng với sự phát triển của công nghệ và Internet, các tác phẩm tạo hình của các tác giả càng dễ bị xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ, do đó, cần thiết cho các tác giả hoặc chủ sở hữu tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm tạo hình.

Tác phẩm tạo hình là sản phẩm của nghệ thuật tạo hình, dùng để chỉ các loại hình nghệ thuật tạo nên những hình tượng mang tính tạo hình trực tiếp bằng hệ thống ngôn ngữ tạo hình. Tác phẩm tạo hình mang tác động trực tiếp vào thị giác của người thưởng thức bằng hình khối, màu sắc, bố cục.

Nghệ thuật tạo hình là một trong những loại hình nghệ thuật ra đời từ sớm nhất của loài người, nó bao gồm nhiều ngành có cùng một phương thức biểu đạt, tạo nên các mối quan hệ không gian và tác động đến người xem bằng cảm hứng thị giác.

3c633f6545e9b94a28860cd18ba82313
Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm tạo hình năm 2022

Căn cứ pháp lý

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH 2019 Luật Sở hữu trí tuệ;

Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Căn cứ Điều 13 Nghị định 22/2018/NĐ-CP: “Tác phẩm tạo hình quy định tại điểm g khoản 1 điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục như: hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và các hình thức thể hiện tương tự, tồn tại dưới dạng độc bản. Riêng đối với loại hình đồ họa, có thể được thể hiện dưới phiên bản thứ 50, được đánh số thứ tự có chữ ký của tác giả.” Do đó, tác phẩm tạo hình sẽ được bảo hộ và đăng ký bản quyền tương tự với quyền tác giả.

Điều kiện đăng ký bản quyền tác phẩm tạo hình

Căn cứ Điều 13 của Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2019 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành chủ thể có quyền đăng ký bản quyền tác phẩm tạo hình:

 • Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ bản quyền tác phẩm tạo hình gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả;
 • Tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm tạo hình gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài nào có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kì nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm đó được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

Thời hạn bảo hộ bản quyền tác phẩm tạo hình và các quyền liên quan

Quyền nhân thân của tác giả bao gồm: quyền đặt tên cho tác phẩm; quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kì hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả được bảo hộ vô thời hạn;

Tác phẩm tạo hình có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

Thời hạn bảo hộ quy định trên chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm tạo hình

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan (tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin trong đơn);
 • Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc bản sao định hình đối tượng đăng ký liên quan;
 • Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do người được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu như bản sao tác phẩm, giấy ủy quyền, tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, văn bản đồng ý của các đồng tác giả hoặc đồng chủ sở hữu phải được làm bằng tiếng Việt, trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *